วิธีการทำสารในทุเรียน เพื่อการออกดอกนอกฤดู

วิธีการทำสารในทุเรียน เพื่อการออกดอกนอกฤดู

“ทำสาร”เป็นภาษาชาวสวนหมายถึงการใช้สารพาโคลบิวทาโซล(Paclobutrazol)มาใช้บังคับให้ทุเรียนออกดอกก่อนฤดู
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรได้ทำการศึกษาวิจัยการผลิตทุเรียนนอกฤดูมานานแล้วโดยใช้หลักความเข้าใจ 4 ประการคือเข้าใจพืช เข้าใจสาร เข้าใจสภาพแวดล้อม และเข้าใจความสัมพันธ์ของพืช สาร และสภาพแวดล้อม ซึ่งจากศึกษาพบว่าการที่ทุเรียนจะออกดอกได้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ปัจจัยคือสภาพความสมบูรณ์ของต้นที่มีอาหารสะสมเพียงพอกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือช่วงแล้ง ดังนั้นสารพาโคลบิวทาโซลที่ใช้ในการผลิตมะม่วงนอกฤดูจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกนำมาทดลองใช้ดังกล่าว

พาโคลบิวทาโซล เป็นสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินของพืช ลดการเจริญเติบโตของยอด ดังนั้นเมื่อทุเรียนได้รับสารพาโคลบิวทาโซลจะทำให้ไม่แตกใบอ่อน ทำให้เกิดการสะสมอาหารเพียงพอและเมื่อกระทบช่วงแล้งก็ทำให้ทุเรียนออกดอกได้ ปกติเราใช้พาโคลบิวทาโซลราดลงดินเพื่อให้ซึมเข้ารากพืชแล้วเคลื่อนย้ายผ่านท่อน้ำ(Xylem)ไปยังส่วนยอดแต่สารพาโคลบิวทาโซลสามารถดูดซึมเข้าไปทำปฎิกริยาในเนื้อเยื่อพืชที่อ่อนได้จึงถูกพัฒนานำมาใช้ฉีดพ่นทางใบแต่ต้องพ่นให้ถูกกิ่งอ่อนมากที่สุดและควรผสมยาจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารของพืชให้ดีขึ้น ระยะที่เหมาะสมในการฉีดพ่นทางใบคือระยะใบเพสลาด อัตราการใช้สารพาโคลบิวทาโซลคือ 1000-1500 ppm หรือถ้าเป็นสารชนิด 10% ใช้อัตรา 200-300 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ส่วนสารชนิด 25%ใช้อัตรา 80-120 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

วิธีการทำสารในทุเรียน เพื่อการออกดอกนอกฤดู 1

ข้อควรระวัง การใช้สารพาโคลบิวทาโซลมากเกินไปจะส่งผลให้ยอด ข้อของทุเรียนสั้น รากกุด อ่อนแอทำให้เป็นโรคง่าย เมื่อใช้สารพาโคลบิวทาโซลแล้วควรจัดการพื้นฟูสภาพต้นอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนต่อไป

Cr. GAP สวพ.6

ใส่ความเห็น